Học ngữ pháp với giáo trình Grammar In Use, bài 5: Past Simple

Difference-between-Grammar-and-Punctuation1 Bạn đang theo dõi bài học “Past Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học thì quá khứ.

Học ngữ pháp với giáo trình Grammar In Use, bài 4: Present Continuous and presernt simple – part 2

Difference-between-Grammar-and-Punctuation1 Bạn đang theo dõi bài học “Present Continuous and presernt simple (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách phân biệt sử dụng giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Học ngữ pháp với giáo trình Grammar In Use, bài 3: Present Continuous and presernt simple – part 1

Difference-between-Grammar-and-Punctuation1 Bạn đang theo dõi bài học “Present Continuous and presernt simple (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách phân biệt sử dụng giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Học ngữ pháp với giáo trình Grammar In Use, bài 2: Present Simple

Difference-between-Grammar-and-Punctuation1 Bạn đang theo dõi bài học “Present Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách dùng thì hiện tại đơn.

Học ngữ pháp với giáo trình Grammar In Use, bài 1: Present continuous

Difference-between-Grammar-and-Punctuation1 Bạn đang theo dõi bài học “Present continuous” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Học từ vựng qua hình ảnh, bài 5: Family

tu vung Bạn đang học bài “Family” thuộc giáo trình từ điển tiếng anh bằng hình ảnh. Giáo trình này sẽ giúp bạn phát triển vốn từ vựng một cách trực quan thông qua những hình ảnh minh họa được sắp đặt theo chủ đề để bạn dễ nhớ. Trong bài học này bạn sẽ được học

Học từ vựng qua hình ảnh, bài 4: Colors and Shapes

tu vung Bạn đang học bài “Colors and Shapes” thuộc giáo trình từ điển tiếng anh bằng hình ảnh. Giáo trình này sẽ giúp bạn phát triển vốn từ vựng một cách trực quan thông qua những hình ảnh minh họa được sắp đặt theo chủ đề để bạn dễ nhớ. Trong bài học này bạn sẽ

Học từ vựng qua hình ảnh, bài 3: Lower Case Alphabet

tu vung Bạn đang học bài “Lower Case Alphabet” thuộc giáo trình từ điển tiếng anh bằng hình ảnh. Giáo trình này sẽ giúp bạn phát triển vốn từ vựng một cách trực quan thông qua những hình ảnh minh họa được sắp đặt theo chủ đề để bạn dễ nhớ. Trong bài học này bạn sẽ

Học từ vựng qua hình ảnh, bài 2: Numbers

tu vung Bạn đang học bài “Numbers” thuộc giáo trình từ điển tiếng anh bằng hình ảnh. Giáo trình này sẽ giúp bạn phát triển vốn từ vựng một cách trực quan thông qua những hình ảnh minh họa được sắp đặt theo chủ đề để bạn dễ nhớ. Trong bài học này bạn sẽ được học

Học Anh Văn, Luyện Anh Văn, Kiểm Tra Anh Văn, Cẩm Nang Anh Văn